Contactpersoon:             Lonneke Kleemans

Website:                            www.voeding- fit-vitaal.nl

Email:                                 Lonneke@voeding-fit-vitaal.nl

Adres:                                 Schouwenbank 108                                              

4301 ZS Zierikzee

Tel:                                       06-51511331

Gebruik Persoonsgegevens

Ik ( Voeding-Fit-Vitaal) verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

·Voor- en achternaam

·Geboortedatum

·Adresgegevens

·Telefoonnummer

·E-mailadres


Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Het is dan ook verstandig voor ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.  Mocht je er van overtuigd zijn dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op om deze informatie te verwijderen. Mijn contact gegevens staan hier boven vermeld.

Het doel en op basis van welke grondslag ik  ( Voeding-Fit-Vitaal) persoonsgegevens verwerk:


·Het afhandelen van jouw betaling

·Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·Je te kunnen bellen of e-mailen om vragen te beantwoorden

Hoe lang bewaar ik  ( Voeding-Fit-Vitaal) persoonsgegevens :
Je persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk is bewaard om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens
Personalia > Bewaartermijn : 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik  verstrek uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Voeding-Fit-Vitaal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het hierboven genoemde emailadres van Voeding-Fit-Vitaal. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik  jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe ik je persoonsgegevens beveilig.

In het kader van de privacy neem ik de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met mij.
Verder wil ik je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons.

Mocht je nog vragen hebben over de privacy bescherming neem dan contact met mij op.